...

د بیکر ټیلي بهرنۍ کمپنۍ له لوري مالي ارزونه تر سره سوه.

images
د بیکر ټیلي بهرنۍ کمپنۍ له لوري مالي ارزونه تر سره سوه.

د مالي اسنادو او پروسې د ارزوني بهرنۍ کمپنۍ بیکر ټیلي د بُست پوهنتون مالي چاري و ارزولې.

یادي کمپنۍ د پوهنتون د مالي سیستم جوړښت، شفافیت، ټول امکانات او نور ټول اړین اسناد د لسو کاري ورځو په جریان کي په هر اړخیز ډول وڅېړل چي یاد هیئت د پوهنتون مالي سیستم معیاري او شفاف وباله.

د یادونې وړ ده، چي د یادي ارزوني فیډبک به په رسمي ډول ډیر ژر د پوهنتون له ادارې سره شریک کړل سي.

© 2024 Bost University Powered By Bost Technology